Opširnije o projektu2020-09-30T15:38:50+02:00

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Svrha projektnog prijedloga je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada jačanjem njihovih znanja i vještina za pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima, što je u skladu sa ciljem projektnog prijedlog: Omogućiti zapošljavanje žena u gradu Vinkovcima s ciljem smanjenja nezaposlenosti i rizika od siromaštva te povećanja kvalitete života krajnjih korisnika što je u skladu s Općem cilju Poziva: “Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna ruralna područja i otoke”. Projektom bi se provela 2 programa osposobljavanja: za gerontodomaćicu i njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba. Programi su odabrani s obzirom na upute Akcijskog plana provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ, gdje se navodi u Prioritetnom cilju 2, mjeri 2.1. da se treba poticati socijalno uključivanje i razvoj socijalnog poduzetništva, a po završetku projekta educirana ciljana skupina će biti u prednosti nad konkurencijom na tržištu rada jer će stečena znanja i sposobnosti biti u mogućnosti primijeniti i kod drugih poslodavaca, ali i pri samozapošljavanju. Projektom osim što će se omogućiti edukacija i zaposlenje 50 nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju, omogućiti će se pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, samim tim smanjit će se socijalna isključenost obje kategorije korisnika, što je u skladu i sa Pozivom, ali i sa brojnim drugim dokumentima donesenim kako na nacionalnoj tako i na EU razini.

Kvaliteti projektnog prijedloga doprinosi i planirano partnerstvo Grada sa javnim institucijama HZZ PO Vinkovci i CSS Vinkovci kako bi se što kvalitetnije pripremio i proveo projekt uz međusobno planiranje, informiranje i razmjenu iskustva, koju navedene institucije imaju jer se svakodnevno susreću upravo s problemima koje ova prijava nastoji smanjiti kroz uzajamno djelovanje svih sudionika u projektu.

Projektom se potiče socijalna suradnja i komunikacija u društvu te doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva Strategije Europa 2020., a to je smanjenju socijalne isključenosti te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020. ističe kako su starije osobe i umirovljenici među velikim skupinama u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti stoga projekt neposredno doprinosi ostvarenju jedne od glavnih strateških aktivnosti  “Unapređenje kvalitete života starijih osoba širenje usluga u zajednici” pružanjem potpore i podrške starim i nemoćnim osobama, osobama sa invaliditetom i bolesnim osobama. Projektom se doprinosi i ojačavanju osoba treće životne dobi za sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne zajednice i na taj način jača društvenu integraciju osoba treće životne dobi kao sastavnog i aktivnog dijela društva. Provođenjem ovoga projekta pruža se pomoć u skrbi za starije osobe putem izvan institucijalnih oblika pomoći kroz kvalitetnu, dostupnu brigu, čime se jača osjećaj pripadnosti i identiteta starijih osoba  a samim tim im se omogućava društvena socijalizacija i osjećaj pripadnosti društvu.

Svrha projekta, u skladu je sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala VSŽ 2020.; Prioritetnog cilja 2; Socijalna kohezija i jednake mogućnosti za sve. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva “Europa 2020” odnosno “Zapošljavanju, vještini i Borbi protiv siromaštva”, te Strateškom planu Ministarstva rada i mirovinskog sustava za razdoblje 2020.-2022.; Opći cilj 1. Povećanje mogućnosti zapošljavanja; Posebni cilj; 1.1.Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju.

INFORMACIJE O PROVEDENIM KAPACITETIMA

Projekt se temelji na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i partnerskim odnosima između Prijavitelja i partnera. Grad Vinkovci posjeduju operativne, tehničke, upravljačke i financijske kapacitete te će ispred nositelja kao voditeljica projekta sudjelovati djelatnica UO društvenih djelatnosti, projektna asistentica iz društvenih djelatnosti, projektna asistentica iz odjela financija i jedan asistent iz odjela nabave,  te jedna projektna asistentica koja će se zaposliti kroz projekt te će između ostalih dužnosti na projektu a uz pomoć  predstavnika 12 Mjesnih odbora u gradu,  sudjelovati u raspoređivanju zaposlenih žena kao i u praćenju izvršavanja poslova te evidentiranju zadovoljstva krajnjih korisnika usluga. Prijavitelj uspješno i u suradnji sa partnerima već provodi projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena na području grada Vinkovaca”, vrijednosti 6.701.725,88 kuna, navedeni projekt završava 30.05.2020. god., te upravo zbog dobre prakse i dosadašnje uspješne suradnje i dobrih partnerskih odnosa kroz ovu projekt prijavu nastojimo omogućiti daljnju brigu o ciljanoj skupini Projekta, u sklopu kojega je zaposleno 50 žena koje pružaju pomoć za 300 korisnika.

Prijavitelj je u suradnji sa HZZ-om u 2015 god. temeljem Mjere “Radom za zajednicu i sebe” sufinancirao zapošljavanje 36 djelatnika u Programu javnih radova “Pomoć starijim i nemoćnih osobama na području grada Vinkovci”. Suradnja se nastavila  i u 2016. godini kad je Prijavitelj omogućio zapošljavanje 30 žena u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja “Pomoć zajednici-paket mjera za nezaposlene žene”, vrijednost ova 2 projekta iznosila je 1.361.000,00 kn.

Prijavitelj također ima niz iskustava i u provedbi drugih projekata socijalnog karaktera, proveo je: „Vrijeme užine“ vrijednosti 719.000,00 kuna, „Vrijeme užine II“, vrijednosti 430.029,11 kuna, “Vrijeme užine III” vrijednosti 1.126.731,11 kuna. Trenutno provodi “Vrijeme užine IV” vrijednosti 763.023,98 kn. Prijavitelj je proveo i  „Osiguranje podrške pomoćnika u nastavi učenicima sa poteškoćama u razvoju u Vinkovcima“, vrijednosti 917.704,00 kuna, te provodi projekt „Osiguranje pomoćnika u nastavi s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2“ vrijednosti 5.798.630,40 kn.

Kako je projekt prvenstveno usmjeren na povećanje zapošljivosti žena pripadnica ranjivih skupina odnosno teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, upravo HZZ PO Vinkovci presudno je važan partner. Ovaj projekt bavit će se omogućavanjem pristupa zapošljavanju i tržištu rada žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju, te će HZZ pružiti pomoć u identificiranju žena za formiranje ciljane skupine a koje se nalaze u njihovim evidencijama nezaposlenih osoba.

Partner na projektu je i CSS Vinkovci koji će kao obavezan partner osigurati pravilnu identifikaciju krajnjih korisnika kojima će se pružati potrebna podrška i potpora. Također, paziti će da krajnji korisnik ne ostvaruje ista prava ili sredstva iz Državnog proračuna ili nekog drugog javnog izvora za iste usluge koje će primati kroz projekt. U suradnji sa Prijaviteljem, MO i HZZ Vinkovci definirati će 300 korisnika koji će sudjelovati u projektu. Također Prijavitelj će uključiti i civilno društvo odnosno ustanove i udruge socijalne i zdravstvene skrbi kako bi zajedničkim radom i komunikacijom uvrstili sve osobe u zajednici kojima je potreba za izvaninstitucionalnu skrb sve veća.

U samoj fazi planiranja projekta veliku pozornost obratila se na element zajedničkog planiranja, međusobnog planiranja i razmjene iskustava. Aktivnosti projekt usmjerene su upravo na razmjenu vještina i znanja među partnerima, od kojih svaki raspolaže sa specifičnim kompetencijama, što je bilo vidljivo iz iskustva s prethodnim projektom. Prijenos znanja biti će osiguran kroz kontinuiranu razmjenu informacija na partnerskim sastancima, terenskim obilascima i nadzorom nad provedbom, te aktivnim sudjelovanjem svih partnerskih organizacija u provedbi projekta.

ODRŽIVOST

Prijavitelj nastoji kroz EU sredstva osigurati što više ovakvih projekta koji su neophodni u stvaranju zdravog društva i povećanju kvalitete života svojih građana, kroz socijalno uključivanje i povećanje  kvalitete  života krajnjih korisnika na području grada Vinkovaca. Pri čemu institucionalna održivost projekta biti će vidljiva u ojačanom partnerstvu, organizacijskim i provedbenim kapacitetima prijavitelja i partnera za pripremu budućih projekata koji će biti usmjereni na razvoj ljudskog potencijala  te na taj način doprinijeti Akcijskom planu i uspješnoj provedbi EU projekata.

Također u procesu razvoja i pripreme projektne prijave te na temelju dosadašnjih iskustava partneri su razvili pozitivan i učinkovit model za rad s ciljanom skupinom koji će se moći primijeniti i na ostale skupine nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba, te na druge projekte, čime se također osigurava institucionalna održivost projekta. Značaj projekta je u kontinuiranom i aktivnom sudjelovanju ciljane skupine, prijavitelja i partnera, ali i šire zajednice u čitavom procesu provedbe projektnih aktivnosti. Educirane, osposobljene i motivirane nezaposlene osobe steći će nova znanja i vještine koje će im koristiti i nakon završetka projekta. Postati će konkurentniji na tržištu rada, te će samim tim biti integriraniji u društvo, a stečena znanja moći će primjenjivati  i kod raznih poslodavaca ali i u slučaju samozapošljavanja.

Održivost projekta ogleda se i umrežavanjem sudionika projekta koji će stečeno iskustvo zajedničkim radom, kompetencijama, znanjem i vještinom trajno prenijeti na lokalnu zajednicu, te svojim pozitivnim iskustvom nastojati pobuditi svijest društva i glavnih aktera o važnosti ovakvih Poziva za ciljanu skupinu, krajnje korisnika ali i društvo u cjelini. Ciljana skupina kroz projekt stječe dodatna znanja i socijalne vještine za poslove gerontodomaćice i njegovateljice starijih i nemoćnih, stječu nova poznanstva sudjelovanjem na radionicama, jačaju svoju samostalnost i samopouzdanje, motivirane su i postaju socijalno uključene, a tim i aktivne članice društva u cjelini, što im daj dodatan poticaj i proširuje mogućnost zapošljavanja odnosno samozapošljavanja. Također dugoroćno ovaj će projekt doprinijeti i osiguranju pomoći starijima i nemoćnima osobama koje su slabijeg imovinskog stanja, ali će i smanjiti ranu institucionalizaciju krajnjih korisnika kroz pružanje kvalitetnih usluga i podrške u svakodnevnom životu krajnjih korisnika.

Projekt će također imati i snažan strukturni utjecaj na postojeće politike i strategije, ali i na izradu novih lokalnih i regionalnih strategija, jer će donositelji politike kroz rezultate projekta dobiti ključne i konkretne preporuke i alate za provedbu i vrednovanje politika za osobe u nepovoljnom položaju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

ČLANCI I OBJAVE

novosti

Završna konferencija “Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2”

Završnom konferencijom održanom u vinkovačkom gradskom kazalištu okončan je projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2”

Završetak edukacije – pomoćni slastičar za žene iz projekta Zaželi

Dana 06.09.2021. 13 žena iz projekta "Zaželi - program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2 " krenulo je na osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar. Osposobljavanje

Krenulo je osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

Dana 06.09.2021. 13 žena iz projekta "Zaželi - program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2 " krenulo je na

Pročitaj sve članke
Go to Top