Opširnije o projektu2020-09-30T15:38:50+02:00

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Svrha projektnog prijedloga je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada jačanjem njihovih znanja i vještina za pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima, što je u skladu sa ciljem projektnog prijedlog: Omogućiti zapošljavanje žena u gradu Vinkovcima s ciljem smanjenja nezaposlenosti i rizika od siromaštva te povećanja kvalitete života krajnjih korisnika što je u skladu s Općem cilju Poziva: “Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna ruralna područja i otoke”. Projektom bi se provela 2 programa osposobljavanja: za gerontodomaćicu i njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba. Programi su odabrani s obzirom na upute Akcijskog plana provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ, gdje se navodi u Prioritetnom cilju 2, mjeri 2.1. da se treba poticati socijalno uključivanje i razvoj socijalnog poduzetništva, a po završetku projekta educirana ciljana skupina će biti u prednosti nad konkurencijom na tržištu rada jer će stečena znanja i sposobnosti biti u mogućnosti primijeniti i kod drugih poslodavaca, ali i pri samozapošljavanju. Projektom osim što će se omogućiti edukacija i zaposlenje 50 nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju, omogućiti će se pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, samim tim smanjit će se socijalna isključenost obje kategorije korisnika, što je u skladu i sa Pozivom, ali i sa brojnim drugim dokumentima donesenim kako na nacionalnoj tako i na EU razini.

Kvaliteti projektnog prijedloga doprinosi i planirano partnerstvo Grada sa javnim institucijama HZZ PO Vinkovci i CSS Vinkovci kako bi se što kvalitetnije pripremio i proveo projekt uz međusobno planiranje, informiranje i razmjenu iskustva, koju navedene institucije imaju jer se svakodnevno susreću upravo s problemima koje ova prijava nastoji smanjiti kroz uzajamno djelovanje svih sudionika u projektu.

Projektom se potiče socijalna suradnja i komunikacija u društvu te doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva Strategije Europa 2020., a to je smanjenju socijalne isključenosti te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020. ističe kako su starije osobe i umirovljenici među velikim skupinama u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti stoga projekt neposredno doprinosi ostvarenju jedne od glavnih strateških aktivnosti  “Unapređenje kvalitete života starijih osoba širenje usluga u zajednici” pružanjem potpore i podrške starim i nemoćnim osobama, osobama sa invaliditetom i bolesnim osobama. Projektom se doprinosi i ojačavanju osoba treće životne dobi za sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne zajednice i na taj način jača društvenu integraciju osoba treće životne dobi kao sastavnog i aktivnog dijela društva. Provođenjem ovoga projekta pruža se pomoć u skrbi za starije osobe putem izvan institucijalnih oblika pomoći kroz kvalitetnu, dostupnu brigu, čime se jača osjećaj pripadnosti i identiteta starijih osoba  a samim tim im se omogućava društvena socijalizacija i osjećaj pripadnosti društvu.

Svrha projekta, u skladu je sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala VSŽ 2020.; Prioritetnog cilja 2; Socijalna kohezija i jednake mogućnosti za sve. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva “Europa 2020” odnosno “Zapošljavanju, vještini i Borbi protiv siromaštva”, te Strateškom planu Ministarstva rada i mirovinskog sustava za razdoblje 2020.-2022.; Opći cilj 1. Povećanje mogućnosti zapošljavanja; Posebni cilj; 1.1.Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju.

INFORMACIJE O PROVEDENIM KAPACITETIMA

Projekt se temelji na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i partnerskim odnosima između Prijavitelja i partnera. Grad Vinkovci posjeduju operativne, tehničke, upravljačke i financijske kapacitete te će ispred nositelja kao voditeljica projekta sudjelovati djelatnica UO društvenih djelatnosti, projektna asistentica iz društvenih djelatnosti, projektna asistentica iz odjela financija i jedan asistent iz odjela nabave,  te jedna projektna asistentica koja će se zaposliti kroz projekt te će između ostalih dužnosti na projektu a uz pomoć  predstavnika 12 Mjesnih odbora u gradu,  sudjelovati u raspoređivanju zaposlenih žena kao i u praćenju izvršavanja poslova te evidentiranju zadovoljstva krajnjih korisnika usluga. Prijavitelj uspješno i u suradnji sa partnerima već provodi projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena na području grada Vinkovaca”, vrijednosti 6.701.725,88 kuna, navedeni projekt završava 30.05.2020. god., te upravo zbog dobre prakse i dosadašnje uspješne suradnje i dobrih partnerskih odnosa kroz ovu projekt prijavu nastojimo omogućiti daljnju brigu o ciljanoj skupini Projekta, u sklopu kojega je zaposleno 50 žena koje pružaju pomoć za 300 korisnika.

Prijavitelj je u suradnji sa HZZ-om u 2015 god. temeljem Mjere “Radom za zajednicu i sebe” sufinancirao zapošljavanje 36 djelatnika u Programu javnih radova “Pomoć starijim i nemoćnih osobama na području grada Vinkovci”. Suradnja se nastavila  i u 2016. godini kad je Prijavitelj omogućio zapošljavanje 30 žena u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja “Pomoć zajednici-paket mjera za nezaposlene žene”, vrijednost ova 2 projekta iznosila je 1.361.000,00 kn.

Prijavitelj također ima niz iskustava i u provedbi drugih projekata socijalnog karaktera, proveo je: „Vrijeme užine“ vrijednosti 719.000,00 kuna, „Vrijeme užine II“, vrijednosti 430.029,11 kuna, “Vrijeme užine III” vrijednosti 1.126.731,11 kuna. Trenutno provodi “Vrijeme užine IV” vrijednosti 763.023,98 kn. Prijavitelj je proveo i  „Osiguranje podrške pomoćnika u nastavi učenicima sa poteškoćama u razvoju u Vinkovcima“, vrijednosti 917.704,00 kuna, te provodi projekt „Osiguranje pomoćnika u nastavi s teškoćama u razvoju u Vinkovcima 2“ vrijednosti 5.798.630,40 kn.

Kako je projekt prvenstveno usmjeren na povećanje zapošljivosti žena pripadnica ranjivih skupina odnosno teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, upravo HZZ PO Vinkovci presudno je važan partner. Ovaj projekt bavit će se omogućavanjem pristupa zapošljavanju i tržištu rada žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju, te će HZZ pružiti pomoć u identificiranju žena za formiranje ciljane skupine a koje se nalaze u njihovim evidencijama nezaposlenih osoba.

Partner na projektu je i CSS Vinkovci koji će kao obavezan partner osigurati pravilnu identifikaciju krajnjih korisnika kojima će se pružati potrebna podrška i potpora. Također, paziti će da krajnji korisnik ne ostvaruje ista prava ili sredstva iz Državnog proračuna ili nekog drugog javnog izvora za iste usluge koje će primati kroz projekt. U suradnji sa Prijaviteljem, MO i HZZ Vinkovci definirati će 300 korisnika koji će sudjelovati u projektu. Također Prijavitelj će uključiti i civilno društvo odnosno ustanove i udruge socijalne i zdravstvene skrbi kako bi zajedničkim radom i komunikacijom uvrstili sve osobe u zajednici kojima je potreba za izvaninstitucionalnu skrb sve veća.

U samoj fazi planiranja projekta veliku pozornost obratila se na element zajedničkog planiranja, međusobnog planiranja i razmjene iskustava. Aktivnosti projekt usmjerene su upravo na razmjenu vještina i znanja među partnerima, od kojih svaki raspolaže sa specifičnim kompetencijama, što je bilo vidljivo iz iskustva s prethodnim projektom. Prijenos znanja biti će osiguran kroz kontinuiranu razmjenu informacija na partnerskim sastancima, terenskim obilascima i nadzorom nad provedbom, te aktivnim sudjelovanjem svih partnerskih organizacija u provedbi projekta.

ODRŽIVOST

Prijavitelj nastoji kroz EU sredstva osigurati što više ovakvih projekta koji su neophodni u stvaranju zdravog društva i povećanju kvalitete života svojih građana, kroz socijalno uključivanje i povećanje  kvalitete  života krajnjih korisnika na području grada Vinkovaca. Pri čemu institucionalna održivost projekta biti će vidljiva u ojačanom partnerstvu, organizacijskim i provedbenim kapacitetima prijavitelja i partnera za pripremu budućih projekata koji će biti usmjereni na razvoj ljudskog potencijala  te na taj način doprinijeti Akcijskom planu i uspješnoj provedbi EU projekata.

Također u procesu razvoja i pripreme projektne prijave te na temelju dosadašnjih iskustava partneri su razvili pozitivan i učinkovit model za rad s ciljanom skupinom koji će se moći primijeniti i na ostale skupine nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba, te na druge projekte, čime se također osigurava institucionalna održivost projekta. Značaj projekta je u kontinuiranom i aktivnom sudjelovanju ciljane skupine, prijavitelja i partnera, ali i šire zajednice u čitavom procesu provedbe projektnih aktivnosti. Educirane, osposobljene i motivirane nezaposlene osobe steći će nova znanja i vještine koje će im koristiti i nakon završetka projekta. Postati će konkurentniji na tržištu rada, te će samim tim biti integriraniji u društvo, a stečena znanja moći će primjenjivati  i kod raznih poslodavaca ali i u slučaju samozapošljavanja.

Održivost projekta ogleda se i umrežavanjem sudionika projekta koji će stečeno iskustvo zajedničkim radom, kompetencijama, znanjem i vještinom trajno prenijeti na lokalnu zajednicu, te svojim pozitivnim iskustvom nastojati pobuditi svijest društva i glavnih aktera o važnosti ovakvih Poziva za ciljanu skupinu, krajnje korisnika ali i društvo u cjelini. Ciljana skupina kroz projekt stječe dodatna znanja i socijalne vještine za poslove gerontodomaćice i njegovateljice starijih i nemoćnih, stječu nova poznanstva sudjelovanjem na radionicama, jačaju svoju samostalnost i samopouzdanje, motivirane su i postaju socijalno uključene, a tim i aktivne članice društva u cjelini, što im daj dodatan poticaj i proširuje mogućnost zapošljavanja odnosno samozapošljavanja. Također dugoroćno ovaj će projekt doprinijeti i osiguranju pomoći starijima i nemoćnima osobama koje su slabijeg imovinskog stanja, ali će i smanjiti ranu institucionalizaciju krajnjih korisnika kroz pružanje kvalitetnih usluga i podrške u svakodnevnom životu krajnjih korisnika.

Projekt će također imati i snažan strukturni utjecaj na postojeće politike i strategije, ali i na izradu novih lokalnih i regionalnih strategija, jer će donositelji politike kroz rezultate projekta dobiti ključne i konkretne preporuke i alate za provedbu i vrednovanje politika za osobe u nepovoljnom položaju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

ČLANCI I OBJAVE

novosti

Krenulo je osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

Dana 06.09.2021. 13 žena iz projekta "Zaželi - program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2 " krenulo je na

Stigli su nam paketi za mjesec studeni

Dana 20.11.2020. stigli su nam paketi za mjesec studeni. Razvezeni su po mjesnim odborima gdje su ih žene koje nam rade preko projekta „Zaželi2“ preuzele kako bi sigurno stigli do

Dolazak i podjela paketa korisnicima projekta

22.10.2020. je stigao prvi set paketa koji će biti podijeljen krajnjim korisnicima u sklopu projekta Zaželi 2 u gradu Vinkovci.

Pročitaj sve članke
Go to Top